การประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาพื้นที่เป้าหมาย ครูรัก(ษ์)ถิ่น

วันที่ 16 มีนาคม 2565 มหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่ โดยคณะครุศาสตร์ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาพื้นที่เป้าหมายการบรรจุของนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตลอดจนร่วมหารือแนวทางการดำเนินการร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ในพื้นที่ที่นักศึกษาในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น จะเข้าบรรจุและปฏิบัติหน้าที่ครู รุ่นที่ 1 จำนวน 29 สถานศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ตลอดจนคณาจารย์ภาควิชา และคณะกรรมการโครงการเข้าร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การประชุมนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม) และผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

การประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและแนวทางในการพัฒนานักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษา ที่ได้ออกฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาซึ่งได้รับคำแนะนำจากผู้บริหารตลอดจนครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน เพื่อปรับปรุงและส่งเสริมแนวทางในการบ่มเพาะนักศึกษาในโครงการที่กำลังศึกษาอยู่ให้มีความรอบรู้ ความสามารถในประสบการณ์จริงยิ่งขึ้น เมื่อจบหลักสูตรของการศึกษาแล้วออกไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับสังคมได้มากที่สุด

ผู้สนใจข้อมูลและติดตามข่าวสารกิจกรรมในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นั้นสามารถติดตามผ่านทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/krurakthincmru

ภาพ / เรียบเรียง : นายปรัชญารัก เวียงสงค์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ สถานที่ในร่ม