การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ รองคณบดี คณะครุศาสตร์ ตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 34 คนได้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้นำเสนอโครงการผลิตครูทั้งในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นและการผลิตครู โดยท่านอาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.นิตยา เรืองมาก รองคณบดี ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา และคณาจารย์จากคณครุศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมเสวนาในหัวข้อ “กระบวนการผลิตครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ดังนี้
1. การดำเนินงานฝ่ายฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนปลายทาง
2. การดำเนินงานฝ่ายคุณลักษณะความเป็นครูรัก(ษ์)ถิ่นและทักษะอาชีพ
3. การดำเนินงานฝ่ายเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้และทักษะวิชาการ
4. การดำเนินงานฝ่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและระบบหอพัก
5. การดำเนินงานฝ่ายพัฒนาทักษะการศึกษาวิจัยชุมชนและทักษะการพัฒนาชุมชน

โดยภายหลังจากการร่วมเสวนา ณ ห้องประชุมสุพจน์มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะศึกษาดูงานได้รับเกียรติให้เข้าชมพื้นที่แหล่งเรียนรู้ “บ้านไร่รัก(ษ์)ถิ่น” ซึ่งถือเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกประสบการณ์ซึ่งมีพื้นที่กว่า 5 ไร่ ให้นักศึกษาได้เข้าฝึกเรียนรู้ประสบการณ์จริง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และทดลองด้านอาชีพ ด้านการดำเนินชีวิต

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ถือเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับเด็กนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถแต่ยังขาดทุนทรัพย์ในการเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ.

การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์ ประจำปีโดยใช้ชื่อ ” โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2565 เพื่อให้บุคลากรของคณะครุศาสตร์ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้านการพัฒนาตลอดจนการเสริมสร้างประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้อื่น เพื่อนำมาพัฒนาและผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ ให้จบออกไปประกอบอาชีพทั้งทางด้านความเป็นคนและความเป็นครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ : อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีโกวิท จอมคำ
ภาพ / เรียบเรียง / ประชาสัมพันธ์ : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ติดตามข้อมูล ข่าวสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ที่

Facebook Fanpage : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Facebook Fanpage URL : https://www.facebook.com/educmru
Website : https://edu.cmru.ac.th/