ขอแสดงความยินดีอาจารย์ประจำคณะสำเร็จการศึกษา

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชวลิต ขอดศิริ สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน เนื่องในโอกาศสำเร็จการศึกษาปริญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (สังคมศึกษา) จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ /เรียบเรียง/ภาพ : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
ติดตามข้อมูล ข่าวสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ที่
Facebook Fanpage : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Facebook Fanpage URL : https://www.facebook.com/educmru
Website : https://edu.cmru.ac.th/web/