ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ 6 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ได้เข้าต้อนรับ ผู้บริหารและคณะศึกษาดูงานจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่มืออาชีพ ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายครูรัก(ษ์)ถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่นปีการศึกษา 2565 โดยกิจกรรมและการแลกเปลียนเรียนรู้ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ประชาสัมพันธ์ /เรียบเรียง/ ภาพ : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
ติดตามข้อมูล ข่าวสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ที่
Facebook Fanpage : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Facebook Fanpage URL : https://www.facebook.com/educmru
Website : https://edu.cmru.ac.th/web/