รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้มีการรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไปแล้วนั้น
บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร จำนวน ๔ ราย เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๑) คณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๔ ราย เรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ รัชชุศานติ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย บุญมี
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์

ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ดังกล่าว ดำเนินการดังนี้

๑) ให้ส่งประวัติส่วนตัวและผลงาน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และศักยภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และแนวทางการบริหารคณะวิทยาการจัดการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการตามประกาศของมหาวิทยาลัย ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B๒ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)

๒) ให้นำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารคณะวิทยาการจัดการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมฟังได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
***************************************************************
กำหนดการประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
————————————–

เวลา ๐๘.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เพื่อกำหนดคำถามที่จะใช้สำหรับสอบถามผู้เข้ารับการ สรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการเวลา
๐๙.๓๐ น. เชิญผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๔ ราย รับฟังคำชี้แจง และจับสลาก เพื่อเรียงลำดับการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ
เวลา ๑๐.๐๐ น. รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำเสนอวิสัยทัศน์ฯ ไม่เกิน ๒๐ นาที
เวลา ๑๑.๓๐ น. รับฟังการตอบคำถามของผู้เข้ารับการสรรหาฯ โดย
(๑) ให้ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ทั้ง ๔ ราย ขึ้นบนเวทีพร้อมกัน (ดำเนินรายการโดยประธานกรรมการคณะกรรมการสรรหาฯ)
(๒) คำถามที่ถามเป็นข้อคำถามที่คณะกรรมการสรรหาฯ จัดเตรียมไว้

หมายเหตุ : – อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ และการตอบคำถามได้
– ให้มีการถ่ายทอดสัญญาณการนำเสนอวิสัยทัศน์และการตอบคำถามไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
– อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม

=================================

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มร.ชม. www.council.cmru.ac.th

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [2.83 MB]