รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์

———————–

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้มีการรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ไปแล้วนั้น
บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน ๑ ราย เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๑) คณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ ราย คือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ

ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ดำเนินการดังนี้
๑) ให้ส่งประวัติส่วนตัว ผลงาน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และศักยภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ และแนวทางการบริหารคณะครุศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B๒ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)
๒) ให้นำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารคณะครุศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๑๕ น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมฟังได้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

=================================

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มร.ชม. www.council.cmru.ac.th

กำหนดการประชุม
คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ณ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

————————–

เวลา ๐๙.๐๐ น.       ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                               เพื่อกำหนดคำถามที่จะใช้สำหรับสอบถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี
                               คณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
เวลา ๑๐.๐๐ น.        เชิญผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
                               รับฟังคำชี้แจง และจับสลาก เพื่อเรียงลำดับการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ
เวลา ๑๐.๑๕ น.       รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
                               โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์  
                               นำเสนอวิสัยทัศน์ฯ ไม่เกิน ๓๐ นาที
เวลา ๑๐.๔๕ น.       รับฟังการตอบคำถามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
                               ที่คณะกรรมการสรรหาฯ จัดเตรียมไว้
                               ใช้เวลา ๑๐ นาที (ดำเนินรายการโดยประธานกรรมการสรรหาฯ)
 
หมายเหตุ :          – อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์
                              และการตอบคำถามได้
                            – ให้มีการถ่ายทอดสัญญาณการนำเสนอวิสัยทัศน์และการตอบคำถามไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
                              ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                            – อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม

***************************************************************

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์

———————–

          เพื่อให้การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔

***************************************************************

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [99.05 KB]

—– ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง —–

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์   

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์   

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ ๐๐๑) [รูปแบบ .pdf]  

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ ๐๐๑) [รูปแบบ .docx]  

ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ ๐๐๒) [รูปแบบ .pdf]  

ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ ๐๐๒) [รูปแบบ .docx]  

ข้อมูลของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ ๐๐๓) [รูปแบบ .pdf]  

ข้อมูลของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แบบ ๐๐๓) [รูปแบบ .docx]  

***************************************************************

—– ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง —–

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ และการจัดระบบบริหารงานในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙