ขอประชาสัมพันธ์การจัดอบรมภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ศูนย์ภาษาได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

[embeddoc url=”https://edu.cmru.ac.th/web/wp-content/uploads/2021/01/02446.pdf” download=”all” viewer=”google”]