โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564

     ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย 2564 ได้จัดการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีค้นประชาธิปไตยแก่เยาวชน บุคลากรในสถานศึกษา และประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรม แนวทาง กระบวนการเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ทั้งในมิติเชิงโครงสร้าง มิติเชิงกระบวนการ มิติเชิงวิถีชีวิตที่นำสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในทุกระดับเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อ มั่นคง ยั่งยืน อันจะนำสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดสังคมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ ทั้งในระดับโรงเรียน สถานศึกษา และชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

           ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564 สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดการประกวดได้ทางช่องทาง https://www.parliament.go.th/innovation โดยจะเปิดรับผลงานนวัตกรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

[embeddoc url=”https://edu.cmru.ac.th/web/wp-content/uploads/2021/01/03701.pdf” download=”all” viewer=”google”]