คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์

คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ
คณบดีคณะครุศาสตร์

รองคณบดี คณะครุศาสตร์

อาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดี คณะครุศาสตร์