คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์

คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ
คณบดีคณะครุศาสตร์

รองคณบดี คณะครุศาสตร์

อาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดี คณะครุศาสตร์

อาจารย์ปริญญา สำราญบำรุง
ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน แสนใจพรม
ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์
อาจารย์คะเณยะ อ่อนนาง
ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์