การใช้งานการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ของคณะครุศาสตร์

  • ตรวจสอบเวลาการใช้งานตามตารางปฏิทิน ผ่านหน้าเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
  • ตรวจสอบเวลาการใช้งานผ่านทางนักวิชาการคอมพิวเตอร์คณะครุศาตร์
    • Line Id : 0858599545
    • สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ชั้น 2 ศูนย์แม่ริม
  • ภายหลังจากการตรวจสอบข้อมูลแล้ว ขอความอนุเคราะห์จัดทำบันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติการใช้งานผ่านคณบดีคณะครุศาสตร์เพื่อพิจารณาต่อไป