ผู้ช่วยศาสตราจาร์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน