อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์ดวงใจ เนตรตระสูตร
หัวหน้าภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์
อาจารย์ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์
อาจารย์จันทรา แซ่ลิ่ว
อาจารย์ ดร.จินดา น้าเจริญ