อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา

อาจารย์ ดร.มนทกานต์ เมฆรา
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา
อาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ บุญแรง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัดชา ปิณฑะดิษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต
อาจารย์อนุรักษ์ แท่นทอง
อาจารย์ ดร.สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ
อาจารย์ยุทธนา อารักษ์พุทธนันท์
อาจารย์จุฑารัตน์ เปลวทอง
อาจารย์สิริกาญจน์ สง่า
อาจารย์ ดร.ธนะดี สุริยะจันทร์หอม
อาจารย์ ดร.รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ