อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันทนี คุณชยางกูร
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนา หมื่นแจ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช สอาดเอี่ยม
อาจารย์ ดร.พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์
อาจารย์แสงจันทร์ เกษากิจ
อาจารย์กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์เกสร กำปนาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน แสนใจพรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล
อาจารย์ไพรศิลป์ ปินทะนา
อาจารย์นัฐญภรณ์ เลิศอนรรฆภัณฑ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรธร เลอศิลป์
อาจารย์อัณณ์ชญากร พัฒนประสิทธิ์
อาจารย์วีระยุทธ สุภารส
อาจารย์ ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์