การสอบวัดระดับสมรรถนะด้านดิจิทัล(Digital Literacy) ประจำปี 2565

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดเตรียมระบบการสอบวัดระดับสมรรถนะด้านดิจิทัล(Digital Literacy) ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2565 ตามรายละเอียดด้านล่าง

นักศึกษาเข้าร่วมและรับหน่วยกิตกรรมดังนี้

คะแนนการสอบถือเป็นคะแนนส่วนหนึ่งของวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ฯ

– นักศึกษาที่เข้าร่วมสอบจะได้รับ 2 หน่วยกิจกรรม

– นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ในวันที่ 14 กันยายน 2565 จะได้รับหน่วยกิจกรรมเพิ่ม 1 หน่วยกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
ติดตามข้อมูล ข่าวสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ที่
Facebook Fanpage : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Facebook Fanpage URL : https://www.facebook.com/educmru
Website : https://edu.cmru.ac.th/web/