การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาระบบคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาระบบของคณะครุศาสตร์ ณ เดอะรีเจ้นท์ชะอำบีชรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

Read more

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะครุศาสตร์เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Read more

การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ รองคณบดี คณะครุศาสตร์ ตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 34 คนได้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะครุศาสตร์

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565ผู้มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกให้เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามขั้นตอนและชำระเงินค่าลงทะเบียนตามรายละเอียดปฏิทินการรายงานตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียนท้ายประกาศ ในระหว่างวันที่ 23 – 31 พฤษภาคม 2565 หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวและไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์และมหาวิทยาลัยจะดำเนินการเรียกผู้สอบผ่านในลำดับสำรองถัดไป ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คลิ๊กที่นี่เว็บไซต์รายงานตัว https://reg.cmru.ac.th/ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร

Read more

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ปีพ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดคณะครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 2 อัตราและตำแหน่งอื่นรวม 23 อัตรา

Read more

โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

ครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพลเมืองคุณภาพในมหาวิทยาลัย แก่นักศึกษาแกนนำ ณ อาคารพวงคราม B 201 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

Read more

โครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านสมุนไพรท้องถิ่นจากการสังเคราะห์ภูมิปัญญาในคัมภีร์ใบลานผ่านนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม “โครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565” ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและได้รับเกียรติจากวิทยากร อ.ดร.ดิเรก อินจันทร์ “ความรู้ด้านสมุนไพรท้องถิ่นจากการสังเคราะห์ภูมิปัญญาในคัมภีร์ใบลาน” นายธีรพงศ์ ปันธิวรรณา“หลักการถ่ายภาพเบื้องต้นเพื่อสร้างคอนเทนต์ด้วยเครื่องมือสมาร์ทโฟน” การจัดการอบรมนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับนักศึกษาซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมอบรมและรับฟังการบรรยาย ภายหลังจากจบการอบรมตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้นำไปถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาต่อไป ความรู้ด้านสมุนไพรท้องถิ่น

Read more

การประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย อินตา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน อาจารย์ดวงใจ เนตรตระสูตร หัวหน้าภาควิชาการศึกษาปฐมวัยและอาจารย์ในคณะครุศาสตร์เข้าร่วมให้ข้อมูลกับผู้ปกครอง

Read more

การสัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ภาควิชาหลักสูตรและการสอนจัดประชุม “สัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนร่วมผลิตครูสาขาวิชาการประถมศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา และสร้างเครือข่ายร่วมผลิตครูสาขาวิชาการประถมศึกษา ในวันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด

Read more

การสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียน 1/65

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2565 (ผ่านระบบออนไลน์) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดผู้กล่าวรายงาน อาจารย์ปริญญา สำราญบำรุง ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ขอขอบคุณท่านวิทยากร

Read more