โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (รหัส 64)

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการปัจฉิมนิเทสนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (รหัส 64 )

Read more

เปิดบ้านต้อนรับ 3 สถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ภาคเหนือ พร้อมทั้งบรรยาย ณ ห้องประชุมแม่ริม ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง

Read more

ขอเชิญศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอเชิญศิษย์เก่า ตณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับการอบรมใน หัวข้อ “พัฒนางานอย่างไรให้ตรงตามเกณฑ์ วPA”วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 ผ่านระบบ zoomวิทยากรโดย1.ดร.ปาริชาติ เภสัชชา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต22.ดร.จันทกานต์ สิทธิราช

Read more

สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดประชุมสัมมนา “หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการประถมศึกษา” ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย

Read more

การสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการเรียน 2/65

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดการสัมมนากำหนดการสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2565ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 5 ปี รหัส 61 นักศึกษาค้างชั้น และนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี รหัส 62 โดยจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมพวงคราม

Read more

การปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา2565

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา2565 ระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 246 คน ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เพื่อให้นักศึกษาทุนได้รับความรู้ ระเบียบ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 5 ราย และรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (รหัส 6501)

Read more

งานเกษียณเกษมเปรมปรีดา ครุศาสตร์มุทิตา ครูของครู ประจำปี 2565

วันที่ 9 กันยายน 2565 คณะครุศาสตร์ จัดงาน “เกษียณเกษมเปรมปรีดา ครุศาสตร์มุทิตา ครูของครู” ให้กับอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 3 ท่านได้แก่ 1. รองศาสตราจารย์ดร. ชาตรี มณีโกศล

Read more

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ของคณะครุศาสตร์เพื่อนำเสนอแผนการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพและรวมถึงการเกิดประสิทธผลที่ดี ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดพิธีและให้ความรู้แนวทางในการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ ชุ่มอุ่น

Read more

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่10 กันยายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมด้านการขับขี่รถด้วยความปลอดภัยให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจร และการใช้รถบนถนนอย่างปลอดภัยซึ่งถือเป็นสิงสำคัญที่สุดในการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้ยานพาหนะบนท้องถนน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าทีฝ่ายใบอนุญาตขับรถออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ จำนวน 8 ท่าน เป็นวิทยากรการอบรมทั้งการสอบใบอนุญาตใบขับขี่ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมและสอบในครั้งนี้จำนวน 104 คน โดยผู้เข้าร่วมอบรมและสอบผ่านในครั้งนี้จะได้รับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ตามกฏหมาย ซึ่งถือเป็นการสร้างจิตสำนึกและแนวทางปฏิบัติที่ดีให้กับนักศึกษา

Read more

การพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพผ่านบทเรียนจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์

 ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มอบหมายให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับผิดชอบในการได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในจรรยาบรรณของวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ผู้รับบริการ และสังคมไทย ซึ่งบทเรียนประกอบด้วย ๓ หน่วยการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาครอบคลุมจรรยาบรรณของวิชาชีพ ทั้ง ๕ ด้าน ๙ ข้อ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่

Read more