blog

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2566

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2566

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์และตัวแทนเดินทางเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่สมเกียรติ สำราญบำรุง

เข้าร่วมงานฌาปนกิจศพวางพวงหรีด คุณแม่สมเกียรติ สำราญบำรุง คุณแม่ของอาจารย์ปริญญา สำราญบำรุง ผู้ช่วยคณบดี คณะครุศาสตร์ ณ วัดอัมพวัน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

งานวันครู ประจำปี 2566

วันที่ 16 มกราคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปี 2566 “น้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู กตัญญูกตเวที ” โดยได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมที่น้อมรำลึกถึงพระคุณครู ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ซึ่งถือว่าเป็น “แม่พิมพ์ของชาติ”

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ได้เข้าต้อนรับ ผู้บริหารและคณะศึกษาดูงานจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่มืออาชีพ ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายครูรัก(ษ์)ถิ่น

ผู้บริหาร บุคลากรและตัวแทนคณะครุศาสตร์ มร.ชม. แสดงมุทิตาสักการะอาจารย์พระวิชัย วิชโย เจ้าอาวาสวัดหนองปันเจียง แม่ริม เชียงใหม่

ผู้บริหาร บุคลากรและตัวแทนคณะครุศาสตร์ มร.ชม. แสดงมุทิตาสักการะอาจารย์พระวิชัย วิชโย เจ้าอาวาสวัดหนองปันเจียง แม่ริม เชียงใหม่

ครุศาสตร์ มร.ชม. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรส. สร้างเครือข่ายสานสัมพันธ์โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยอาจารย์ บุคลากรผู้ควบคุม ผู้ดำเนินงาน และนักศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 32 คน

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร MONEY GUIDE ให้แก่นักศึกษาจำนวน 28 คน

5 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร MONEY GUIDE ให้แก่นักศึกษาจำนวน 28 คน ซึ่ง MONEY GUIDE เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

ม.ราชภัฏสกลนคร เข้าศึกษาดูงาน ป.บัณฑิต

เครือข่ายราชภัฏจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู) เข้าศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู”

ยินดีต้อนรับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คณบดีคณะครุศาสตร์ ทีมบริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 27 ท่าน จาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพื่้นที่การจัดการเรียนการสอน

ขอแสดงความยินดีอาจารย์ประจำคณะสำเร็จการศึกษา

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชวลิต ขอดศิริ สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน เนื่องในโอกาศสำเร็จการศึกษาปริญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (สังคมศึกษา) จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (รหัส 64)

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการปัจฉิมนิเทสนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (รหัส 64 )