กิจกรรม เกี่ยว สี ตี ข้าว ณ แปลงปลูกข้าว สวนเกษตรครูน้อย

คณะครุศาสตร์โดย อาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ รองคณบดี คณะครุศาสตร์ ได้นำบุคลากร เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้ร่วมทำกิจกรรมพร้อมทั้งร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงปลูกข้าวจริง

Read more

เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 3

โอกาสดีสำหรับผู้ที่มีความฝันอยากเป็นครู ระดับประถมศึกษาในโครงการครูรักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 3
คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2564 มีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด มีความใฝ่ฝันอยากเป็นครูในระดับประถมศึกษา และครอบครัวมีฐานะยากจน มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลตามพื้นที่เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 3 ปี

Read more

กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2564

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ” ผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการน้อมระลึกพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ให้ความรู้ อีกทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบันที่เข้าร่วมกิจกรรม

Read more

CMRU EDUCATION EXPO 2022

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม CMRU EDUCATION EXPO 2022 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาภายในคณะครุศาสตร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 2 ตุลาคม 2564

Read more

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานเชิดชูเกียรติ “เส้นทางแห่งความสำเร็จ ศาสตราจารย์”

ขอเชิญร่วมงานเพื่อเชิดชูเกียรติแห่งความภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผ่าน Webinar “เส้นทางแห่งความสำเร็จ และขอเชิญร่วมแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564

Read more

การประชุมออนไลน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึก” ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)

คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กานเรียนการสอนในระดับปฐมวัย โดยคณาจารย์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวเป็นวิทยากร

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564

Read more

การสอบวัดระดับสมรรถนะด้านดิจิทัล(Digital Literacy) ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดทำตารางกิจกรรมสำหรับการสอบวัดระดับสมรรถนะด้านดิจิทัล(Digital Literacy) ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

Read more

ขอเชิญร่วมประชุมทางวิชาการออนไลน์ของครุสภา

สำนักงานเลขาธิการครุสภา กำหนดจัดประชุมทางวิชาการออนไลน์ของครุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เรื่อง “Education Transformation In the Post COVID Era : การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ตั้งแต่วัที่ 15 กรกฏาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564 ติดตามรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ

Read more

แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของคณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คณะครุศาสตร์ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อการจัดการเียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ของคณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Read more