ม.ราชภัฏสกลนคร เข้าศึกษาดูงาน ป.บัณฑิต

เครือข่ายราชภัฏจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู) เข้าศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู”

ยินดีต้อนรับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คณบดีคณะครุศาสตร์ ทีมบริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 27 ท่าน จาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพื่้นที่การจัดการเรียนการสอน

ขอแสดงความยินดีอาจารย์ประจำคณะสำเร็จการศึกษา

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชวลิต ขอดศิริ สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน เนื่องในโอกาศสำเร็จการศึกษาปริญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (สังคมศึกษา) จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (รหัส 64)

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการปัจฉิมนิเทสนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (รหัส 64 )

เปิดบ้านต้อนรับ 3 สถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ภาคเหนือ พร้อมทั้งบรรยาย ณ ห้องประชุมแม่ริม ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม มีผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา คณะผู้บริหาร …

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสถาบันผลิตและพัฒนาครูโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เขตภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสถาบันผลิตและพัฒนาครูโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เขตภาคเหนือ ซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันผลิตและพัฒนาครูของโครงการ จำนวน 4 สถาบัน

ขอเชิญศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอเชิญศิษย์เก่า ตณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับการอบรมใน หัวข้อ “พัฒนางานอย่างไรให้ตรงตามเกณฑ์ วPA”วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 ผ่านระบบ zoomวิทยากรโดย1.ดร.ปาริชาติ เภสัชชา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต22.ดร.จันทกานต์ สิทธิราช ศน.ชำนาญการพิเศษ3.ศน.เสมอแข อภิรมยานนท์ ศน.ชำนาญการพิเศษ4.ศน.สุภาพ บริบูรณ์ ศน.ชำนาญการพิเศษหลังการอบรมได้รับเกียรติบัตรผ่านระบบ online ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ https://forms.gle/46AiUvBGeAGf9TAj8 ประชาสัมพันธ์ : …

สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดประชุมสัมมนา “หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการประถมศึกษา” ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย อินตา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้นักศึกษานำเสนอโครงการ งานวิจัย ที่โดดเด่น และทบทวนหลังจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (After Action Review …

การสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการเรียน 2/65

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดการสัมมนากำหนดการสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2565ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 5 ปี รหัส 61 นักศึกษาค้างชั้น และนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี รหัส 62 โดยจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม นัุกศึกษาสามารถเข้าร่วมสัมมนาผ่านทาง youtube live ผ่านทาง url : https://youtu.be/-v79VPkXcCI …

การปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา2565

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา2565 ระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 246 คน ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เพื่อให้นักศึกษาทุนได้รับความรู้ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ของการเป็นนักศึกษาทุนที่ถูกต้อง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. อภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมให้โอวาทแก่นักคึกษาทุนใหม่ และให้นักเรียนทั้งหมดแนะนำตัวผ่านรูปแบบออนไลน์ …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 5 ราย และรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (รหัส 6501) อนุสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (รหัส 650184) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 2. อาจารย์ …