การปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา2565

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา2565 ระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 246 คน ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เพื่อให้นักศึกษาทุนได้รับความรู้ ระเบียบ

Read more

กำกับติดตามและประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC)

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้บริหาร ร่วมกับคณะกรรมกรรมจากคุรุสภานำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร และผู้อำนวยการสำนักงานคุรุสภา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าเยี่ยมโรงเรียนเป้าหมายได้แก่ โรงเรียนป่าเหมือดสันทราย โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน เพื่อเข้าเยี่ยมกำกับติดตามและประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะครุศาสตร์

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565ผู้มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกให้เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามขั้นตอนและชำระเงินค่าลงทะเบียนตามรายละเอียดปฏิทินการรายงานตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียนท้ายประกาศ ในระหว่างวันที่ 23 – 31 พฤษภาคม 2565 หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวและไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์และมหาวิทยาลัยจะดำเนินการเรียกผู้สอบผ่านในลำดับสำรองถัดไป ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คลิ๊กที่นี่เว็บไซต์รายงานตัว https://reg.cmru.ac.th/ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร

Read more

การประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย อินตา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน อาจารย์ดวงใจ เนตรตระสูตร หัวหน้าภาควิชาการศึกษาปฐมวัยและอาจารย์ในคณะครุศาสตร์เข้าร่วมให้ข้อมูลกับผู้ปกครอง

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)ผู้ขาดคุณสมบัติไม่สามารถเข้าสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ได้ รายชื่อห้องสอบสำหรับผู้สิทธิ์สอบ คลิ๊กที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ คลิ๊กที่นี่ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เข้ากลุ่มไลน์ ตาม QR Code และ Linkลงทะเบียนแจ้งข้อมูลสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันที่ 5 – 13

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดรายละเอียด ไฟล์ประกาศ คลิ๊กที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คลิ๊กที่นี่ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เข้ากลุ่มไลน์ ตาม QR Code และ Linkลงทะเบียนแจ้งข้อมูลสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันที่ 5 – 13

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น) หลักสูตรภายในสถาบันผลิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Read more

โครงการสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู รหัส 64

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสัมมนาหลังฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64

Read more

การประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาพื้นที่เป้าหมาย ครูรัก(ษ์)ถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ ผู้บริหาร /ครู โรงเรียนปลายทางในพื้นที่การบรรจุของนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนแนวทางการพัฒนานักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ให้มีทักษะ และความพร้อมในการเป็นครูนักพัฒนาของชุมชน ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม สถานที่ ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Read more

โครงการครูต้นกล้าการเงิน Fin.Lab

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือได้ดำเนินงานโครงการครูต้นกล้าการเงิน Fin.Lab ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันปัญหาหนี้ครูในอนาคต

Read more