การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น) หลักสูตรภายในสถาบันผลิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู รหัส 64

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสัมมนาหลังฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64

การประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาพื้นที่เป้าหมาย ครูรัก(ษ์)ถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ ผู้บริหาร /ครู โรงเรียนปลายทางในพื้นที่การบรรจุของนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนแนวทางการพัฒนานักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ให้มีทักษะ และความพร้อมในการเป็นครูนักพัฒนาของชุมชน ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม สถานที่ ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โครงการครูต้นกล้าการเงิน Fin.Lab

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือได้ดำเนินงานโครงการครูต้นกล้าการเงิน Fin.Lab ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันปัญหาหนี้ครูในอนาคต

การนิเทศเชิงประจักษ์และวางแผนการดำเนินงานโครงการ STEM Professional Academies

วันที่ 17 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ เป็นประธานต้อนรับคณะผู้บริหารในการนิเทศเชิงประจักษ์และวางแผนการดำเนินงานโครงการ STEM Professional Academies ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม โดยได้รายงานความคืบหน้าและแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานระหว่างการดำเนินโครงการ ซึ่งได้รับความรู้และนำเสนอประสบการณ์จากกระบวนการที่ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางที่จะทำให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ (อาทิ เช่น โรงเรียนเครือข่าย ฯลฯ) การนิเทศครั้งนี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้จากประสบการณ์จริงที่ทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่การปฏิบัติงานตามโรงเรียนเครือข่าย ซึ่งหากการดำเนินการและแนวทางการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ถือเป็นการพัฒนาด้านการเรียนรู้ การเรียนการสอน ให้กับผู้เข้าร่วมในโครงการเป็นอย่างยิ่ง ภาพ …

การสอบวัดระดับสมรรถนะด้านดิจิทัล(Digital Literacy) ประจำปี 2564

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดทำตารางกิจกรรมสำหรับการสอบวัดระดับสมรรถนะด้านดิจิทัล(Digital Literacy) ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย สามารถตรวจสอบข้อมูลตามเอกสารแนบท้าย

รับสมัครศึกษาเกาหลี

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Hankuk Unkiversity of Foreign Studies (HUFS) สาธารณรัฐเกาหลี

สาธารณรัฐเกาหลี ได้ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อเข้าศึกษา ณ HUFS ระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ – มิถุนายน ๒๕๖๕ (2022 Spring Semester) จำนวน ๔ คน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคณาจารย์ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคณาจารย์ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

นเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคณาจารย์ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ” โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี และ รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรคประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ แล้วนั้น จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามขั้นตอน ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.cmru.ac.th

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษ โดยจัดการเรียนการสอนทั้งภาคปกติ (วันจันทร์ถึงศุกร์) และภาคพิเศษ (วันเสาร์และอาทิตย์) รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา และมีการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ