การประชุมเรื่อง “แนวทางการแก้ไขหมวดวิชาครูของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)”

การประชุมเรื่อง “แนวทางการแก้ไขหมวดวิชาครูของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)”

Read more

การประชุมประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) จำนวน 19 หลักสูตร

ประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการแก้ไขและร่วมปรึกษาเกี่ยวกับหมวดวิชาชีพครูในเล่มหลักสูตร ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Read more