การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาระบบคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาระบบของคณะครุศาสตร์ ณ เดอะรีเจ้นท์ชะอำบีชรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะครุศาสตร์เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ รองคณบดี คณะครุศาสตร์ ตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 34 คนได้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

ครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพลเมืองคุณภาพในมหาวิทยาลัย แก่นักศึกษาแกนนำ ณ อาคารพวงคราม B 201 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

โครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านสมุนไพรท้องถิ่นจากการสังเคราะห์ภูมิปัญญาในคัมภีร์ใบลานผ่านนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม “โครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565” ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและได้รับเกียรติจากวิทยากร อ.ดร.ดิเรก อินจันทร์ “ความรู้ด้านสมุนไพรท้องถิ่นจากการสังเคราะห์ภูมิปัญญาในคัมภีร์ใบลาน” นายธีรพงศ์ ปันธิวรรณา“หลักการถ่ายภาพเบื้องต้นเพื่อสร้างคอนเทนต์ด้วยเครื่องมือสมาร์ทโฟน” การจัดการอบรมนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับนักศึกษาซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมอบรมและรับฟังการบรรยาย ภายหลังจากจบการอบรมตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้นำไปถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาต่อไป ความรู้ด้านสมุนไพรท้องถิ่น ถือเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวันซึ่งในภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่มีป่าไม้และสมุนไพรตามชุมชนจำนวนมาก คำภีร์ใบลานถือเป็นคู่มือดั้งเดิมที่บันทึกภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้ศึกษาและเรียนรู้กับสิ่งที่มีผู้เขียนไว้ในคัมภีร์ ภายหลังจากการให้ความรู้ด้านสมุนไพรได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน การถ่ายรูปโดยใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อบันทึกภาพและตกแต่งนำเสนอในสื่อสังคมและสื่ออื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจได้รับทราบและได้เห็นรูปภาพของสมุนไพร การอบรมจัดขึ้นในวันที่ 13 -14 พฤษภาคม …

การสัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ภาควิชาหลักสูตรและการสอนจัดประชุม “สัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนร่วมผลิตครูสาขาวิชาการประถมศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา และสร้างเครือข่ายร่วมผลิตครูสาขาวิชาการประถมศึกษา ในวันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนร่วมผลิตครูทุกท่านที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ ภาพ / ข้อมูล ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ ปรัชญารัก เวียงสงค์ …

การสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียน 1/65

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2565 (ผ่านระบบออนไลน์) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดผู้กล่าวรายงาน อาจารย์ปริญญา สำราญบำรุง ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ขอขอบคุณท่านวิทยากร และผู้ดำเนินการทุกท่านอาจารย์ปริญญา สำราญบำรุง (ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์) เรื่อง “กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู”อาจารย์คะเณยะ อ่อนนาง (ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์) เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในยุค New …

พิธีไหว้ครู ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ ประจำปีการศึกษา 2564

ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดพิธีไหว้ครู ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ ประจำปีการศึกษา 2564

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะครุศาสตร์ มีความยินดีได้ต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะผู้ศึกษาดูงาน จาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าเยียมชมสถานที่และแลกเปลียนประสบการณ์การบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน ของคณะ

cover25641224

ต้อนรับผู้บริหารและผู้ติดตามจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 7 ท่าน เดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารการจัดการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการศึกษาพิเศษ

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาสถาพปัจจุบันและความต้องการในการเสิรมสร้างสมรรถนะด้านการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนานักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น สู่การเป็นครูในโรงเรียนชุมชน