การอบรมเชิงปฏิบัติการ Sensitivity Training Group กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Sensitiviry Training Group กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต” ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

Read more

กิจกรรม เกี่ยว สี ตี ข้าว ณ แปลงปลูกข้าว สวนเกษตรครูน้อย

คณะครุศาสตร์โดย อาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ รองคณบดี คณะครุศาสตร์ ได้นำบุคลากร เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้ร่วมทำกิจกรรมพร้อมทั้งร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงปลูกข้าวจริง

Read more

กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2564

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ” ผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการน้อมระลึกพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ให้ความรู้ อีกทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบันที่เข้าร่วมกิจกรรม

Read more

CMRU EDUCATION EXPO 2022

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม CMRU EDUCATION EXPO 2022 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาภายในคณะครุศาสตร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 2 ตุลาคม 2564

Read more

การประชุมออนไลน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึก” ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)

คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กานเรียนการสอนในระดับปฐมวัย โดยคณาจารย์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวเป็นวิทยากร

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ “จิตวิทยาความเป็นครู ยุค New Normal”

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting หลักสูตร จิตวิทยาความเป็นครู ยุค New normal เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจในด้านความรู้ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครู การพัฒนาบุคลิกภาพของครู

Read more

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

Read more

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์นิเทศก์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2564 สำหรับอาจารย์นิเทศก์ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Read more

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดประสบการณ์ตามแนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดประสบการณ์ตามแนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย” ซึ่งทุกหน่วยงานร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เข้าใจ และสามารถจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพตามแนวทางทวิ/พหุภาษาที่ใช้ภาษาแม่เป็นฐาน

Read more

การประชุมและทดสอบระบบเพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม Pre-University นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 64

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและทดสอบระบบการจัดงาน Pre-University นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Read more

การสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คณะครุศาสตร์จัดการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จัดขึ้น ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

Read more