การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย อินตา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน เป็นตัวแทนคณะครุศาสตร์เข้าร่วมการประชุมเพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการศึกษา

Read more

ขอเชิญร่วมประชุมทางวิชาการออนไลน์ของครุสภา

สำนักงานเลขาธิการครุสภา กำหนดจัดประชุมทางวิชาการออนไลน์ของครุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เรื่อง “Education Transformation In the Post COVID Era : การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ตั้งแต่วัที่ 15 กรกฏาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564 ติดตามรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 “Resilience for Never Normal Era”

หาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 “Resilience for Never Normal Era” ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Read more