ขอเชิญศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอเชิญศิษย์เก่า ตณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับการอบรมใน หัวข้อ “พัฒนางานอย่างไรให้ตรงตามเกณฑ์ วPA”วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 ผ่านระบบ zoomวิทยากรโดย1.ดร.ปาริชาติ เภสัชชา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต22.ดร.จันทกานต์ สิทธิราช ศน.ชำนาญการพิเศษ3.ศน.เสมอแข อภิรมยานนท์ ศน.ชำนาญการพิเศษ4.ศน.สุภาพ บริบูรณ์ ศน.ชำนาญการพิเศษหลังการอบรมได้รับเกียรติบัตรผ่านระบบ online ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ https://forms.gle/46AiUvBGeAGf9TAj8 ประชาสัมพันธ์ : …

การสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการเรียน 2/65

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดการสัมมนากำหนดการสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2565ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 5 ปี รหัส 61 นักศึกษาค้างชั้น และนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี รหัส 62 โดยจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม นัุกศึกษาสามารถเข้าร่วมสัมมนาผ่านทาง youtube live ผ่านทาง url : https://youtu.be/-v79VPkXcCI …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 5 ราย และรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (รหัส 6501) อนุสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (รหัส 650184) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 2. อาจารย์ …

การพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพผ่านบทเรียนจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์

 ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มอบหมายให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับผิดชอบในการได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในจรรยาบรรณของวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ผู้รับบริการ และสังคมไทย ซึ่งบทเรียนประกอบด้วย ๓ หน่วยการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาครอบคลุมจรรยาบรรณของวิชาชีพ ทั้ง ๕ ด้าน ๙ ข้อ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ หน่วยการเรียนรู้ ๒ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพและต่อสังคม และหน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ รวมชั่วโมงการเรียนรู้จำนวน ๔ …

การสอบวัดระดับสมรรถนะด้านดิจิทัล(Digital Literacy) ประจำปี 2565

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดเตรียมระบบการสอบวัดระดับสมรรถนะด้านดิจิทัล(Digital Literacy) ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2565 ตามรายละเอียดด้านล่าง นักศึกษาเข้าร่วมและรับหน่วยกิตกรรมดังนี้ – คะแนนการสอบถือเป็นคะแนนส่วนหนึ่งของวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ฯ – นักศึกษาที่เข้าร่วมสอบจะได้รับ 2 หน่วยกิจกรรม – นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ในวันที่ 14 กันยายน 2565 จะได้รับหน่วยกิจกรรมเพิ่ม 1 หน่วยกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ : …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย และรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรธร เลอศิลป์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (รหัส 6501) อนุสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (รหัส 650184) ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 2. อาจารย์ ดร.พัชรนันท์ จันทร์พลอย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ …

ขอเชิญร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ด้วยรัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ท้องสนามหลวงโดยมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดรายละเอียด ไฟล์ประกาศ คลิ๊กที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คลิ๊กที่นี่ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เข้ากลุ่มไลน์ ตาม QR Code และ Linkลงทะเบียนแจ้งข้อมูลสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันที่ 5 – 13 พฤษภาคม 2565 เท่านั้่น รายเอียดห้องสอบและแจ้งข้อมูลสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ คลิ๊กที่นี่หรือ URL : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiZJyz8hmTFMyI04gAlAZZVqb7vGJPUpVDiJjawyZQl_U6jA/viewform ติดตามข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ …

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับการรับรองการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ประจำปีการศึกษา 2565 จากครุสภา โดยให้เปิดรับสมัครนักศึกษา จำนวน 180 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและหลักเกณฑ์วิธีสอบคัดเลือกตามรายละเอียด ด้านล่าง ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร คลิ๊กที่นี่ ระบบรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 ให้สมัครผ่านออนไลน์เท่านั้น https://grad.cmru.ac.th/tp/ ติดตามข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ : …

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับบรรจุเป็นข้าราชการครู

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ของแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564

แนะนำช่องทางการประชาสัมพันธ์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ขอแนะนำช่องทางเพื่อการรับทราบข้อมูลสำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับภาควิชาหลักสูตรและการสอน