บุคลากรประจำคณะครุศาสตร์

งานบริหารงานทั่วไป

นายสุรชาติ ถึงกาศ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ / รักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
นางอุบล มาตัน
นักวิชาการการเงินและบัญชี
sffsd
นางสาวธนัญภรณ์ คำหล้า
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนัทกัญจรีย์ ปินต๊ะสม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางฐิตินันท์ เขียวนิล
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายศุภชัย ไชยาแจ่ม
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาวเกศรินทร์ สิทธิวัฒน์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายปรัชญารัก เวียงสงค์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
websiteYouTubeFacebook

งานวิชาการ

นายสุเทพ ไซยวุฒิ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา
นายสมเด็จ ภิมายกุล
นักวิชาการศึกษา

งานศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพครู

นายวสันต์ ศรีอินต๊ะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ / หัวหน้างานศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
นายชัยพร อุตรศักดิ์
นักวิชาการศึกษา