our-mission

พันธกิจ ( Mission )

 1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานบัณฑิตสาขาการศึกษาและมหาวิทยาลัย  โดยร่วมมือกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อการเป็นพลเมืองไทย และพลโลกที่ดี
 2. ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ ให้มีศักยภาพในการเป็นคณาจารย์คณะครุศาสตร์ที่สามารถ   ทั้งในการผลิตบัณฑิต   การบริการชุมชนและสังคม  อย่างสอดคล้องกับความก้าวหน้าของวิทยาการทางการศึกษา
 3. สนับสนุนและส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของท้องถิ่นที่จะนำไปใช้เป็นองค์ความรู้ที่เกิดประโยชน์
 4. ส่งเสริมคณาจารย์และนักศึกษาได้แสดงออกซึ่งประเพณีและการสืบสานวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นที่ผู้เป็นครูควรมีส่วนร่วมและการแสดงออก รวมทั้งการสนองการดำเนินชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพระราชดำริเพื่อประโยชน์ของชุมชนและสังคม
 5. สร้างระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมธรรมาภิบาล การกระจายอำนาจหน้าที่ วางระบบการบริหารโดยยึดแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์ (Objective)

 1. วิเคราะห์และสังเคราะห์โมเดลฝึกประสบการณ์ของคณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 2. พัฒนาหลักสูตรและคณาจารย์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 3. พัฒนาคณาจารย์สู่รูปแบบคณาจารย์ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่มีศักยภาพ
 4. สร้างและพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
 5. ส่งเสริมโครงการและกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับอาชีพครูอาจารย์
 6. สนับสนุนการบริหารตามรูปแบบธรรมาภิบาลในทุกระดับการบริหารของคณะครุศาสตร์
 7. วางระบบการเตรียมการเคลื่อนย้ายคณะครุศาสตร์สู่พื้นที่ศูนย์แม่ริม