ประวัติคณะคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     Faculty of Education Chiang Mai Rajabhat University


คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2467 มีวิวัฒนาการจากโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรกสิกรรมมณฑลพายัพ โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนฝึกหัดครูเชียงใหม่ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ จนได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.วิทยาลัยครู เมื่อปี พ.ศ.2518 ทำให้วิทยาลัยสามารถเปิดสอนระดับปริญญาตรีได้ ในสาขาวิชาต่าง ๆ

แต่อย่างไรก็ตามภารกิจทั้งหมดก็คือการผลิตและพัฒนาครู และในปี พ.ศ. 2528 ได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.วิทยาลัยครูฉบับที่ 2 ทำให้มีการแยกสาขาการผลิตบัณฑิตออกเป็น 3 สาขา คือ สาขาการศึกษา ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คณะวิชาครุศาสตร์จึงได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้น

พ.ศ. 2538 ได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ

พ.ศ. 2538 คณะวิชาครุศาสตร์ได้รับการประกาศภารกิจที่ชัดเจนให้เป็นคณะที่ทำการผลิตและพัฒนาครู พร้อมกับปรับชื่อใหม่เป็น “คณะครุศาสตร์

พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ลงพระราชปรมาภิทัย พระราชทานนามเปลี่ยนสถานะสถาบันราชภัฏเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2547 จึงทำให้คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่มีภารกิจสำคัญในการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศเพื่อออกไปรับใช้สังคมท้องถิ่นของประเทศชาติต่อไป

สีประจำคณะ

“สีม่วง”


ดอกไม้ประจำคณะครุศาสตร์

“ดอกพวงคราม”


ปรัชญา (Philosophy)

     “ครูเป็นพลังสร้างชาติ    ครุศาสตร์สร้างครูเก่ง  ครูดี”


วิสัยทัศน์ (Vision)

     “คณะครุศาสตร์เป็นคณะชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”


เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“คณะครุศาสตร์สร้างครูเก่ง ครูดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม  นำท้องถิ่นพัฒนา”


อัตลักษณ์ (Identity)

“เป็นครูดี  มีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ”


ค่านิยมหลัก  (Core value)

“ร่วมมือทำงาน  เชี่ยวชาญเรื่องครู รอบรู้การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น”


วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture)

“ร่วมคิด ร่วมทำ นำการพัฒนา”