กิจกรรม workshop : agent money smart community

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ได้จัดกิจกรรม workshop : agent money smart community ณ ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ โดยมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จากสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าร่วมอบรมเพื่อเป็น money

Read more

คณะครุศาสตร์ รับการประเมินการประกันคุณภาพระดับคณะประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับคณะ โดยการประเมินคุณภาพในปีนี้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1) รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) รศ.ดร.คงศักดิ์

Read more

การประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย อินตา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน อาจารย์ดวงใจ เนตรตระสูตร หัวหน้าภาควิชาการศึกษาปฐมวัยและอาจารย์ในคณะครุศาสตร์เข้าร่วมให้ข้อมูลกับผู้ปกครอง

Read more

การสัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ภาควิชาหลักสูตรและการสอนจัดประชุม “สัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนร่วมผลิตครูสาขาวิชาการประถมศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา และสร้างเครือข่ายร่วมผลิตครูสาขาวิชาการประถมศึกษา ในวันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด

Read more

การประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาพื้นที่เป้าหมาย ครูรัก(ษ์)ถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ ผู้บริหาร /ครู โรงเรียนปลายทางในพื้นที่การบรรจุของนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนแนวทางการพัฒนานักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ให้มีทักษะ และความพร้อมในการเป็นครูนักพัฒนาของชุมชน ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม สถานที่ ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Read more

ต้อนรับผู้บริหารและผู้ติดตามจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 7 ท่าน เดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารการจัดการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการศึกษาพิเศษ

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาสถาพปัจจุบันและความต้องการในการเสิรมสร้างสมรรถนะด้านการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนานักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น สู่การเป็นครูในโรงเรียนชุมชน

Read more

การประชุมเชิงวิชาการ หัวข้อ”การขับเคลื่อนพหุวิทยาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1
หัวข้อการบรรยาย”การขับเคลื่อนพหุวิทยาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
รูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ ZOOM Online (สามารถร่วมรับฟังได้ฟรี)

Read more

เชิญเข้าร่วมประชุม “The SEAMEO Congress 2021 (Virtual)” ในหัวข้อ “Transforming Southeast Asian Education, Science and Culture in The Digital Age”

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมงานประชุม “The SEAMEO Congress 2021(Virtual)” ในระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2564

Read more

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021- Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 10th ICADA 2021-SSIS)

เปิดรับบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ในทุกสาขาวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ “Stronger Emergence Through Disruption: Challenge and Opportunity” ในมุมมองสังคมศาสตร์ และสหวิทยาการ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564 เรื่อง การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน “Innovation foresight for sustainable development strategies”

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๋ จะจัดงานประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564 หัวข้อเรื่อง การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน “Innovation foresight for sustainable development strategies”

Read more