การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาระบบคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาระบบของคณะครุศาสตร์ ณ เดอะรีเจ้นท์ชะอำบีชรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

Read more

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะครุศาสตร์เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565ผู้มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกให้เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามขั้นตอนและชำระเงินค่าลงทะเบียนตามรายละเอียดปฏิทินการรายงานตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียนท้ายประกาศ ในระหว่างวันที่ 23 – 31 พฤษภาคม 2565 หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวและไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์และมหาวิทยาลัยจะดำเนินการเรียกผู้สอบผ่านในลำดับสำรองถัดไป ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คลิ๊กที่นี่เว็บไซต์รายงานตัว https://reg.cmru.ac.th/ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร

Read more

โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

ครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพลเมืองคุณภาพในมหาวิทยาลัย แก่นักศึกษาแกนนำ ณ อาคารพวงคราม B 201 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

Read more

การประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย อินตา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน อาจารย์ดวงใจ เนตรตระสูตร หัวหน้าภาควิชาการศึกษาปฐมวัยและอาจารย์ในคณะครุศาสตร์เข้าร่วมให้ข้อมูลกับผู้ปกครอง

Read more

การสัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ภาควิชาหลักสูตรและการสอนจัดประชุม “สัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนร่วมผลิตครูสาขาวิชาการประถมศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา และสร้างเครือข่ายร่วมผลิตครูสาขาวิชาการประถมศึกษา ในวันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด

Read more

การสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียน 1/65

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2565 (ผ่านระบบออนไลน์) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดผู้กล่าวรายงาน อาจารย์ปริญญา สำราญบำรุง ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ขอขอบคุณท่านวิทยากร

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)ผู้ขาดคุณสมบัติไม่สามารถเข้าสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ได้ รายชื่อห้องสอบสำหรับผู้สิทธิ์สอบ คลิ๊กที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ คลิ๊กที่นี่ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เข้ากลุ่มไลน์ ตาม QR Code และ Linkลงทะเบียนแจ้งข้อมูลสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันที่ 5 – 13

Read more

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับการรับรองการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ประจำปีการศึกษา 2565 จากครุสภา โดยให้เปิดรับสมัครนักศึกษา จำนวน 180 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและหลักเกณฑ์วิธีสอบคัดเลือกตามรายละเอียด ด้านล่าง ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร คลิ๊กที่นี่

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น) หลักสูตรภายในสถาบันผลิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Read more

โครงการสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู รหัส 64

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสัมมนาหลังฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64

Read more