ม.ราชภัฏสกลนคร เข้าศึกษาดูงาน ป.บัณฑิต

เครือข่ายราชภัฏจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู) เข้าศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู”

ขอแสดงความยินดีอาจารย์ประจำคณะสำเร็จการศึกษา

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชวลิต ขอดศิริ สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน เนื่องในโอกาศสำเร็จการศึกษาปริญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (สังคมศึกษา) จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565

การสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการเรียน 2/65

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดการสัมมนากำหนดการสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2565ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 5 ปี รหัส 61 นักศึกษาค้างชั้น และนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี รหัส 62 โดยจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม นัุกศึกษาสามารถเข้าร่วมสัมมนาผ่านทาง youtube live ผ่านทาง url : https://youtu.be/-v79VPkXcCI …

การปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา2565

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา2565 ระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 246 คน ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เพื่อให้นักศึกษาทุนได้รับความรู้ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ของการเป็นนักศึกษาทุนที่ถูกต้อง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. อภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมให้โอวาทแก่นักคึกษาทุนใหม่ และให้นักเรียนทั้งหมดแนะนำตัวผ่านรูปแบบออนไลน์ …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 5 ราย และรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (รหัส 6501) อนุสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (รหัส 650184) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 2. อาจารย์ …

การสอบวัดระดับสมรรถนะด้านดิจิทัล(Digital Literacy) ประจำปี 2565

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดเตรียมระบบการสอบวัดระดับสมรรถนะด้านดิจิทัล(Digital Literacy) ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2565 ตามรายละเอียดด้านล่าง นักศึกษาเข้าร่วมและรับหน่วยกิตกรรมดังนี้ – คะแนนการสอบถือเป็นคะแนนส่วนหนึ่งของวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ฯ – นักศึกษาที่เข้าร่วมสอบจะได้รับ 2 หน่วยกิจกรรม – นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ในวันที่ 14 กันยายน 2565 จะได้รับหน่วยกิจกรรมเพิ่ม 1 หน่วยกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ : …

กำกับติดตามและประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC)

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้บริหาร ร่วมกับคณะกรรมกรรมจากคุรุสภานำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร และผู้อำนวยการสำนักงานคุรุสภา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าเยี่ยมโรงเรียนเป้าหมายได้แก่ โรงเรียนป่าเหมือดสันทราย โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน เพื่อเข้าเยี่ยมกำกับติดตามและประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) เพื่อนิเทศก์แบบ AAR (การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน) ในวงรอบกระบวนการ PLC กระบวนการ Model Teacher …

ต้อนรับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

เมือวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทีมผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ได้ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการจัดการ การบริหารตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้มีมาตราฐาน สอดคล้องกับยุคปัจจุบันจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ ภายหลังจากแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วได้นำคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอน ตลอดจนหอพักนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ …

คณะครุศาสตร์ รับการประเมินการประกันคุณภาพระดับคณะประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับคณะ โดยการประเมินคุณภาพในปีนี้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1) รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 3)ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4) ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล มหาวิทยาลัยราชขภัฏจันรเกษม 5) …

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาระบบคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาระบบของคณะครุศาสตร์ ณ เดอะรีเจ้นท์ชะอำบีชรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะครุศาสตร์เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี