การปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา2565

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา2565 ระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 246 คน ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เพื่อให้นักศึกษาทุนได้รับความรู้ ระเบียบ

Read more

งานเกษียณเกษมเปรมปรีดา ครุศาสตร์มุทิตา ครูของครู ประจำปี 2565

วันที่ 9 กันยายน 2565 คณะครุศาสตร์ จัดงาน “เกษียณเกษมเปรมปรีดา ครุศาสตร์มุทิตา ครูของครู” ให้กับอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 3 ท่านได้แก่ 1. รองศาสตราจารย์ดร. ชาตรี มณีโกศล

Read more

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่10 กันยายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมด้านการขับขี่รถด้วยความปลอดภัยให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจร และการใช้รถบนถนนอย่างปลอดภัยซึ่งถือเป็นสิงสำคัญที่สุดในการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้ยานพาหนะบนท้องถนน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าทีฝ่ายใบอนุญาตขับรถออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ จำนวน 8 ท่าน เป็นวิทยากรการอบรมทั้งการสอบใบอนุญาตใบขับขี่ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมและสอบในครั้งนี้จำนวน 104 คน โดยผู้เข้าร่วมอบรมและสอบผ่านในครั้งนี้จะได้รับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ตามกฏหมาย ซึ่งถือเป็นการสร้างจิตสำนึกและแนวทางปฏิบัติที่ดีให้กับนักศึกษา

Read more

การสอบวัดระดับสมรรถนะด้านดิจิทัล(Digital Literacy) ประจำปี 2565

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดเตรียมระบบการสอบวัดระดับสมรรถนะด้านดิจิทัล(Digital Literacy) ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2565 ตามรายละเอียดด้านล่าง นักศึกษาเข้าร่วมและรับหน่วยกิตกรรมดังนี้ – คะแนนการสอบถือเป็นคะแนนส่วนหนึ่งของวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ฯ – นักศึกษาที่เข้าร่วมสอบจะได้รับ 2 หน่วยกิจกรรม –

Read more

กำกับติดตามและประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC)

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้บริหาร ร่วมกับคณะกรรมกรรมจากคุรุสภานำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร และผู้อำนวยการสำนักงานคุรุสภา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าเยี่ยมโรงเรียนเป้าหมายได้แก่ โรงเรียนป่าเหมือดสันทราย โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน เพื่อเข้าเยี่ยมกำกับติดตามและประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

Read more

กิจกรรมวันแม่ ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นำโดย อ.ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ตัวแทนบุคลากร นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งจัดขึ้นที่อ่างเก็บน้ำเกษตรอินทรีย์ (ตรงข้ามสวนเกษตรครูน้อย) โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ชาตรี

Read more

กิจกรรม workshop : agent money smart community

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ได้จัดกิจกรรม workshop : agent money smart community ณ ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ โดยมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จากสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าร่วมอบรมเพื่อเป็น money

Read more

ต้อนรับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

เมือวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทีมผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ได้ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการจัดการ การบริหารตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้มีมาตราฐาน สอดคล้องกับยุคปัจจุบันจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ณ ห้องประชุมพวงคราม 1

Read more

โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานประเพณี ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดหนองปันเจียง อ.แม่ริม เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ

Read more

ภาคจิตวิทยา ถวายเทียนจำนำเข้าพรรษาประจำปี 2565

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยได้เข้าถวายเทียนจำนำเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดหนองปันเจียง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา ๓ เดือน สมัยก่อนเทียนพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย แต่ในปัจจุบันเทียนพรรษาอาจไม่มีความจำเป็นเนื่องจากมีไฟฟ้าใช้แต่ยังถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา การถวายเทียนจำนำพรรษาเป็นการถวายเทียนเข้าพรรษาของประชาชนล้านนาไทย

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาระบบคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาระบบของคณะครุศาสตร์ ณ เดอะรีเจ้นท์ชะอำบีชรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

Read more