การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น) หลักสูตรภายในสถาบันผลิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Read more

โครงการสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู รหัส 64

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสัมมนาหลังฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64

Read more

พิธีไหว้ครู ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ ประจำปีการศึกษา 2564

ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดพิธีไหว้ครู ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ ประจำปีการศึกษา 2564

Read more

โครงการครูต้นกล้าการเงิน Fin.Lab

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือได้ดำเนินงานโครงการครูต้นกล้าการเงิน Fin.Lab ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันปัญหาหนี้ครูในอนาคต

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะครุศาสตร์ มีความยินดีได้ต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะผู้ศึกษาดูงาน จาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าเยียมชมสถานที่และแลกเปลียนประสบการณ์การบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน ของคณะ

Read more

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ

รศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ในวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

Read more

ต้อนรับผู้บริหารและผู้ติดตามจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 7 ท่าน เดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารการจัดการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการศึกษาพิเศษ

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาสถาพปัจจุบันและความต้องการในการเสิรมสร้างสมรรถนะด้านการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนานักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น สู่การเป็นครูในโรงเรียนชุมชน

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Sensitivity Training Group กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Sensitiviry Training Group กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต” ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

Read more

กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2564

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ” ผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการน้อมระลึกพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ให้ความรู้ อีกทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบันที่เข้าร่วมกิจกรรม

Read more