การปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา2565

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา2565 ระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 246 คน ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เพื่อให้นักศึกษาทุนได้รับความรู้ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ของการเป็นนักศึกษาทุนที่ถูกต้อง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. อภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมให้โอวาทแก่นักคึกษาทุนใหม่ และให้นักเรียนทั้งหมดแนะนำตัวผ่านรูปแบบออนไลน์ …

การนิเทศเชิงประจักษ์และวางแผนการดำเนินงานโครงการ STEM Professional Academies

วันที่ 17 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ เป็นประธานต้อนรับคณะผู้บริหารในการนิเทศเชิงประจักษ์และวางแผนการดำเนินงานโครงการ STEM Professional Academies ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม โดยได้รายงานความคืบหน้าและแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานระหว่างการดำเนินโครงการ ซึ่งได้รับความรู้และนำเสนอประสบการณ์จากกระบวนการที่ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางที่จะทำให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ (อาทิ เช่น โรงเรียนเครือข่าย ฯลฯ) การนิเทศครั้งนี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้จากประสบการณ์จริงที่ทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่การปฏิบัติงานตามโรงเรียนเครือข่าย ซึ่งหากการดำเนินการและแนวทางการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ถือเป็นการพัฒนาด้านการเรียนรู้ การเรียนการสอน ให้กับผู้เข้าร่วมในโครงการเป็นอย่างยิ่ง ภาพ …

ประกวดภาพยนตร์สั้น “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย”

โครงการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของชาติไทย ขอเชิญนักเรียน หรือนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๒๗๐,๐๐๐ บาท พร้อม โล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

ทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2565-มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

ด้วย มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน สำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2565 Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Fellowship Program ซึ่งเปิดโอกาสให้อาจารย์รุ่นหนุ่มสาวที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย

ประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่อโครงการใหม่ “โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)”

ธนาคารออมสิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ เข้าร่วมประกวดโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) เป็นกิจกรรมที่กำหนดให้ นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ร่วมคิดไอเดียสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหรือบริการภายใต้หัวข้อที่ธนาคารกำหนด ร่วมส่งเข้าประกวด เพื่อรับทุนการศึกษาและต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการได้จริง

ประกาศสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program

ผู้สนใจสมัครชิงทุน ประกาศสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program สามารถทำสำเนาาระเบียบการจากเอกสารดังแนบหรือดาวน์โหลดระเบียบการได้จากเว็บไซต์ https://application.fulbrightthai.org/ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 และสมัคร online ตามที่ระบุในระเบียบการได้จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น.

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน Tokyo Gakugei University Exchange ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี๒๕๖๔

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจําปี 2564 -2565 ซึ่งมีกำหนดเข้าศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2564

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ “Gender Equality”

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “Gender Equality” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท บาท พร้อมเกียรติบัตร

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “Shopee Code League 2021”

hopee จัดแข่งขัน “Shopee Code League” โดยเปิดรับนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีทักษะวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ coding ชิงเงินรางวัลและโอกาสเข้าร่วมฝึกงานและร่วมงานกับ Shopee ต่อไป. ในการลงทะเบียนแข่งขัน “Shopee Code League 2021” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-20 มีนาคม 2564

โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564

การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีค้นประชาธิปไตยแก่เยาวชน บุคลากรในสถานศึกษา และประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรม แนวทาง กระบวนการเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

ทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่าง ๆ ยกเว้น สาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และทันแพทยศาสตร์ที่มีการปฏิบัติการทางคลินิก (สามารถสมัครเพื่อเรียนต่อสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่ไม่มีการปฏิบัติการทางคลินิกได้) ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี