ปกประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565ผู้มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกให้เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามขั้นตอนและชำระเงินค่าลงทะเบียนตามรายละเอียดปฏิทินการรายงานตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียนท้ายประกาศ ในระหว่างวันที่ 23 – 31 พฤษภาคม 2565 หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวและไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์และมหาวิทยาลัยจะดำเนินการเรียกผู้สอบผ่านในลำดับสำรองถัดไป ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คลิ๊กที่นี่เว็บไซต์รายงานตัว https://reg.cmru.ac.th/ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร 053-885973, 053-885979 หรือ เฟสบุ๊คแฟนเพจ “รับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับการรับรองการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ประจำปีการศึกษา 2565 จากครุสภา โดยให้เปิดรับสมัครนักศึกษา จำนวน 180 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและหลักเกณฑ์วิธีสอบคัดเลือกตามรายละเอียด ด้านล่าง ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร คลิ๊กที่นี่ ระบบรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 ให้สมัครผ่านออนไลน์เท่านั้น https://grad.cmru.ac.th/tp/ ติดตามข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ : …

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้มีการรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปแล้วนั้น

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ