ลงวันที่ เรื่อง ดูเอกสาร
ลงวันที่ เรื่อง ดูเอกสาร
2564-02-08 คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์
2564-02-03 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานหอจดหมายเหตุ
2564-02-15 แต่งตั้งคกก.โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือภาคเรียนที่2-63 (เพิ่มเติม)
2564-01-20 แก้ไขคำสั่ง 2608-63 (ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ)
2564-01-20 แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดี
2564-01-19 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
2564-01-19 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ
2564-01-05 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบปฏิบัติ ฯ รอบที่ 1
2564-01-04 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษษ ภาคปกติ รอบที่ 1
2563-12-19 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
2563-12-12 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการที่พักของมหาวิทยาลัย
2563-12-04 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนป.บัณฑิต ภาคเรียนที่2- 63
2563-12-02 คำสั่งงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา-2559-2560-เพิ่มเติม
2563-11-28 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร ป.บัณฑิต
2563-11-11 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี59-60
2563-09-30 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน ปีงบ2564
2563-09-30 มอบหมายผู้มีหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้างปีงบฯ2564
2563-09-15 แต่งตั้งคกก.ตรวจสอบพัสดุประจำปีงบ63
2563-09-14 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษภาคเรียนที่1-63
2563-08-04 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ
2563-07-09 แต่งตั้งคกก.กำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
2563-06-25 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนสำหรับนศ.ป.บัณฑิต 62
2563-06-23 ให้บุคลากรและนักศึกษาไปราชการ(ประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน)
2563-06-19 แต่งตั้งคกก.สรรหาหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
2563-06-19 แต่งตั้งคกก.สรรหาหัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2563-06-19 แต่งตั้งคกก.สรรหาหัวหน้าภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
2563-06-12 แต่งตั้งคกก.สอบปฏิบัติและสอบภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนผู้สมัครภาคปกติ(รอบ5)
2563-06-09 แต่งตั้งวิทยากรอบรมกิจกรรมเสริมหลักสูตร(ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)
2563-05-25 แต่งตั้งวิทยากรอบรมกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ(ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชั้นปีที่ 4)
2563-05-25 แต่งตั้งวิทยากรอบรมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โครงการครูคืนถิ่น
2563-04-16 แต่งตั้งคกก.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
2563-03-23 แต่งตั้งคกก.การสอบสวนกรณีนักศึกษาทุจริตการสอบปลายภาค
2563-01-20 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
2563-01-06 แต่งตั้งคกก.สอบปฏิบัติทดสอบผู้มีความสามารถพิเศษ สอบสัมภาษณ์ผู้พิการฯ(รอบที่1 แฟ้มสะสมผลงาน)