เลข เรื่อง จาก ถึง ที่ ลงวันที่ จัดการ
เลข เรื่อง จาก ถึง ที่ ลงวันที่ จัดการ
0311 คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 08-02-2564
0466 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานหอจดหมายเหตุ 03-02-2564
0376 แต่งตั้งคกก.โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือภาคเรียนที่2-63 (เพิ่มเติม) 15-02-2564
0146 แก้ไขคำสั่ง 2608-63 (ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ) 20-01-2564
0112 แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดี 20-01-2564
0102 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-01-2564
0101 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-01-2564
0018 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบปฏิบัติ ฯ รอบที่ 1 05-01-2564
0006 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษษ ภาคปกติ รอบที่ 1 04-01-2564
3195 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล 19-12-2563
3002 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการที่พักของมหาวิทยาลัย 12-12-2563
2957 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนป.บัณฑิต ภาคเรียนที่2- 63 04-12-2563
2942 คำสั่งงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา-2559-2560-เพิ่มเติม 02-12-2563
2904 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร ป.บัณฑิต 28-11-2563
2747 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี59-60 11-11-2563
2319 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน ปีงบ2564 30-09-2563
2318 มอบหมายผู้มีหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้างปีงบฯ2564 30-09-2563
2183 แต่งตั้งคกก.ตรวจสอบพัสดุประจำปีงบ63 15-09-2563
2166 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษภาคเรียนที่1-63 14-09-2563
1729 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 04-08-2563
1393 แต่งตั้งคกก.กำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย 09-07-2563
1274 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนสำหรับนศ.ป.บัณฑิต 62 25-06-2563
1258 ให้บุคลากรและนักศึกษาไปราชการ(ประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน) 23-06-2563
1221 แต่งตั้งคกก.สรรหาหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน 19-06-2563
1220 แต่งตั้งคกก.สรรหาหัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ 19-06-2563
1219 แต่งตั้งคกก.สรรหาหัวหน้าภาควิชาการศึกษาปฐมวัย 19-06-2563
1152 แต่งตั้งคกก.สอบปฏิบัติและสอบภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนผู้สมัครภาคปกติ(รอบ5) 12-06-2563
1121 แต่งตั้งวิทยากรอบรมกิจกรรมเสริมหลักสูตร(ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น) 09-06-2563
1033 แต่งตั้งวิทยากรอบรมกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ(ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชั้นปีที่ 4) 25-05-2563
1032 แต่งตั้งวิทยากรอบรมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โครงการครูคืนถิ่น 25-05-2563
0946 แต่งตั้งคกก.ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 16-04-2563
0882 แต่งตั้งคกก.การสอบสวนกรณีนักศึกษาทุจริตการสอบปลายภาค 23-03-2563
0269 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 20-01-2563
0053 แต่งตั้งคกก.สอบปฏิบัติทดสอบผู้มีความสามารถพิเศษ สอบสัมภาษณ์ผู้พิการฯ(รอบที่1 แฟ้มสะสมผลงาน) 06-01-2563