หลักสูตรและสาขาวิชา

ลำดับที่ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาระดับการศึกษา
1ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปริญญาตรี
2ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการประถมศึกษาปริญญาตรี
3ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพลศึกษาปริญญาตรี
4ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการศึกษาพิเศษปริญญาตรี
5ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาปริญญาตรี
6ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเกษตรศาสตร์ปริญญาตรี
7ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเคมีปริญญาตรี
8ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไปปริญญาตรี
9ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรชีววิทยาปริญญาตรี
10ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรฟิสิกส์ปริญญาตรี
11ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรคณิตศาสตร์ปริญญาตรี
12ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษาปริญญาตรี
13ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรดนตรีศึกษาปริญญาตรี
14ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนาฏศิลป์ปริญญาตรี
15ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทยปริญญาตรี
16ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาษาจีนปริญญาตรี
17ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษปริญญาตรี
18ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษาปริญญาตรี
19ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษาปริญญาตรี
20ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและแขนงวิชาจิตวิทยาองค์การปริญญาตรี
21หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูประกาศนียบัตร
22หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาปริญญาโท