อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ

อาจารย์สุรศักดิ์ สิงห์สา
หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ
อาจารย์นิรันดร พัฒนกุล
อาจารย์ ดร.ไพรัช โกศัลย์พิพัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ ร.อ.ดร.ขจร ตรีโสภณากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่เรือตรีอภิสิทธิ์ ชัยมัง
อาจารย์คะนอง ธรรมจันตา
อาจารย์ปริญญา สำราญบำรุง
อาจารย์พงศธร ศรีทับทิม
อาจารย์ ดร.ธนัช ยอดดำเนิน
อาจารย์ว่าที่ ร.ต.โกวิท จอมคำ
อาจารย์ชัชวรรณ ต๊ะผัด