อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย อินตา
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทน์นภัส รัตนศิลป์ชัย
อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ อารมย์เกลี้ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรา เครือคำอ้าย
อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา คนการณ์
อาจารย์สิตา ทายะติ
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ หนุนชาติ
อาจาย์นฤมล คำปัญญา
อาจารย์กมลพร ทองธิยะ
อาจารย์คะเณยะ อ่อนนาง
อาจารย์ชวลิต ขอดศิริ
อาจาย์พิมพาพัญ ทองกิ่ง
อาจารย์อังคณา ลังกาวงศ์
อาจารย์ปิยะณัฐ จันต๊ะคาด
อาจารย์วราพร บุญขวงศ์วิวัชร
อาจารย์ ดร.ธนัช มหาสินทรัพย์
อาจารย์ ดร.นริสรา ญานะ