การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบร่วมในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาครูฐานสมรรถนะ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบร่วมในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาครูฐานสมรรถนะ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ

ผู้บริหารร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอธิรรม อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์

เข้าร่วมงานฌาปนกิจศพวางพวงหรีด คุณแม่สมเกียรติ สำราญบำรุง คุณแม่ของอาจารย์ปริญญา สำราญบำรุง ผู้ช่วยคณบดี คณะครุศาสตร์ ณ วัดอัมพวัน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ได้เข้าต้อนรับ ผู้บริหารและคณะศึกษาดูงานจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่มืออาชีพ ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายครูรัก(ษ์)ถิ่น

ม.ราชภัฏสกลนคร เข้าศึกษาดูงาน ป.บัณฑิต

เครือข่ายราชภัฏจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู) เข้าศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู”

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 5 ราย และรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (รหัส 6501) อนุสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (รหัส 650184) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 2. อาจารย์ …

กิจกรรมวันแม่ ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นำโดย อ.ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ตัวแทนบุคลากร นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งจัดขึ้นที่อ่างเก็บน้ำเกษตรอินทรีย์ (ตรงข้ามสวนเกษตรครูน้อย) โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ชาตรี มณีโกศล รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดพิธีและนำอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ทำกิจกรรรม ภายหลังจากปล่อยปลาได้ปลูกข้าว ในแปลงเกษตร …

ต้อนรับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

เมือวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทีมผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ได้ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการจัดการ การบริหารตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้มีมาตราฐาน สอดคล้องกับยุคปัจจุบันจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ ภายหลังจากแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วได้นำคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอน ตลอดจนหอพักนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ …

คณะครุศาสตร์ รับการประเมินการประกันคุณภาพระดับคณะประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับคณะ โดยการประเมินคุณภาพในปีนี้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1) รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 3)ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4) ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล มหาวิทยาลัยราชขภัฏจันรเกษม 5) …

การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ รองคณบดี คณะครุศาสตร์ ตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 34 คนได้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

การประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาพื้นที่เป้าหมาย ครูรัก(ษ์)ถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ ผู้บริหาร /ครู โรงเรียนปลายทางในพื้นที่การบรรจุของนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนแนวทางการพัฒนานักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ให้มีทักษะ และความพร้อมในการเป็นครูนักพัฒนาของชุมชน ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม สถานที่ ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

พิธีส่งมอบงานในหน้าที่และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน

พิธีส่งมอบงานในหน้าที่และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่