โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่10 กันยายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมด้านการขับขี่รถด้วยความปลอดภัยให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจร และการใช้รถบนถนนอย่างปลอดภัยซึ่งถือเป็นสิงสำคัญที่สุดในการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้ยานพาหนะบนท้องถนน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าทีฝ่ายใบอนุญาตขับรถออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ จำนวน 8 ท่าน เป็นวิทยากรการอบรมทั้งการสอบใบอนุญาตใบขับขี่ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมและสอบในครั้งนี้จำนวน 104 คน โดยผู้เข้าร่วมอบรมและสอบผ่านในครั้งนี้จะได้รับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ตามกฏหมาย ซึ่งถือเป็นการสร้างจิตสำนึกและแนวทางปฏิบัติที่ดีให้กับนักศึกษา

Read more

กำกับติดตามและประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC)

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้บริหาร ร่วมกับคณะกรรมกรรมจากคุรุสภานำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร และผู้อำนวยการสำนักงานคุรุสภา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าเยี่ยมโรงเรียนเป้าหมายได้แก่ โรงเรียนป่าเหมือดสันทราย โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน เพื่อเข้าเยี่ยมกำกับติดตามและประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

Read more

กิจกรรม workshop : agent money smart community

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ได้จัดกิจกรรม workshop : agent money smart community ณ ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ โดยมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จากสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าร่วมอบรมเพื่อเป็น money

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาระบบคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาระบบของคณะครุศาสตร์ ณ เดอะรีเจ้นท์ชะอำบีชรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

Read more

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะครุศาสตร์เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Read more

โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

ครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพลเมืองคุณภาพในมหาวิทยาลัย แก่นักศึกษาแกนนำ ณ อาคารพวงคราม B 201 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

Read more

โครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านสมุนไพรท้องถิ่นจากการสังเคราะห์ภูมิปัญญาในคัมภีร์ใบลานผ่านนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม “โครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565” ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและได้รับเกียรติจากวิทยากร อ.ดร.ดิเรก อินจันทร์ “ความรู้ด้านสมุนไพรท้องถิ่นจากการสังเคราะห์ภูมิปัญญาในคัมภีร์ใบลาน” นายธีรพงศ์ ปันธิวรรณา“หลักการถ่ายภาพเบื้องต้นเพื่อสร้างคอนเทนต์ด้วยเครื่องมือสมาร์ทโฟน” การจัดการอบรมนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับนักศึกษาซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมอบรมและรับฟังการบรรยาย ภายหลังจากจบการอบรมตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้นำไปถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาต่อไป ความรู้ด้านสมุนไพรท้องถิ่น

Read more

โครงการครูต้นกล้าการเงิน Fin.Lab

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือได้ดำเนินงานโครงการครูต้นกล้าการเงิน Fin.Lab ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันปัญหาหนี้ครูในอนาคต

Read more

เชิญชวนสถานศึกษา ร่วมศึกษาดูงานนิทรรศการ “Chiang Mai Art for Air”

กลุ่มศิลปิน Art for Air “ศิลปินเพื่อลมหายใจ” เทศบาลนครเชียงใหม่ และหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ได้จัดแสดงงานศิลปะเพื่ออากาศและนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับฝุ่นควันและสภาวะโลกร้อนขึ้น ในระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

Read more

การสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คณะครุศาสตร์จัดการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จัดขึ้น ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

Read more

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน Tokyo Gakugei University Exchange ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี๒๕๖๔

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจําปี 2564 -2565 ซึ่งมีกำหนดเข้าศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2564

Read more