Previous
Next

สารประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดประสบการณ์ตามแนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดประสบการณ์ตามแนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย” ซึ่งทุกหน่วยงานร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เข้าใจ และสามารถจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพตามแนวทางทวิ/พหุภาษาที่ใช้ภาษาแม่เป็นฐาน

อ่านต่อ »

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดประชุมสถานศึกษาเครือข่ายฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูรัก(ษ์)ถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting

คณะครุศาสตร์ ในนามสถาบันการผลิตและพัฒนาครู นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมสถานศึกษาเครือข่ายฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูรัก(ษ์)ถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting

อ่านต่อ »

การประชุมและทดสอบระบบเพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม Pre-University นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 64

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและทดสอบระบบการจัดงาน Pre-University นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อ่านต่อ »

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ การพัฒนาและแนวทางการปฏิบัติของคณะครุศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นที่ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมวินทรี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ »
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter

ปฏิทินประชุมออนไลน์คณะครุศาสตร์

  • Timezone UTC+7
  • Speaker
  • Address

ลิงค์ระบบ งาน อื่นที่เกี่ยวข้อง