โครงการครูต้นกล้าการเงิน Fin.Lab

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือได้ดำเนินงานโครงการครูต้นกล้าการเงิน Fin.Lab ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันปัญหาหนี้ครูในอนาคต โดยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ได้จัดกิจกรรม workshop ครูต้นกล้าการเงิน โดยดำเนินการตาม 3missions : สำรวจปัญหาหนี้ครู ค้นหาวิธีป้องกันปัญหาหนี้ และออกแบบวิธีการป้องกันหนี้สำหรับนักศึกษาครู มีนักศึกษาแกนนำหลักสูตรครุศาตรบัณฑิตและคณาจารย์ประจำหลักสูตรจากสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการณ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ และคุณวรางคณา อิ่มอุดม ผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ กล่าวเปิดการอบรม ผ่านระบบออนไลน์ โดยโปรแกรม Zoom Meeting

เรียบเรียง / ข้อมูล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย อินตา
ประชาสัมพันธ์ : ปรัชญารัก เวียงสงค์