กิจกรรม เกี่ยว สี ตี ข้าว ณ แปลงปลูกข้าว สวนเกษตรครูน้อย

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “เกี่ยว สี ตี ข้าว” ณ แปลงปลูกข้าว สวนเกษตรครูน้อย (ศูนย์แม่ริม) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธีและได้ร่วมเกี่ยวข้าว เก็บเกี่ยวและตีข้าวร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้

คณะครุศาสตร์โดย อาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ รองคณบดี คณะครุศาสตร์ ได้นำบุคลากร เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงปลูกข้าวจริง ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมต่อเนื่องมีชื่อโครงการว่า “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ พอเพียงโควิด” ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตที่เกิดขึ้นจริง

การทำนาปลูกข้าวนั้น ทำโดยชาวนาซึ่งเดิมเราเรียก กระดูกสันหลังของชาติคือชาวนา ซึ่งหมายถึงชาวนาเป็นผู้ปลูกและผลิตข้าวในระหว่างการปลูกการทำนานั้น จะต้องยืนก้มหน้า (หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน) ทั้งต้องดูแลข้าวที่ปลูกไปจนการบำรุงรักษาออกผลผลิตและเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปบริโภคต่อไป

กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้มุ่งหวังการสร้างความรู้ในด้านการเกษตรตลอดจนวัฒนธรรมการทำนา การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำนาเพื่อให้ได้ผลผลิต ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาที่ได้เข้ามาศึกษาและร่วมกิจกรรมที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพภายหลังจากการสำเร็จการศึกษาได้

ภาพ /รายงาน : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่