ต้อนรับผู้บริหารและผู้ติดตามจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 7 ท่าน เดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารการจัดการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้เข้าเยี่ยมพื้นที่การจัดการเรียนการสอน และอาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม ซึ่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านการจัดการด้านหลักสูตร การจัดการศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพครู ตลอดจนเข้าเยี่ยมชมและเป็นกำลังใจด้านการทำงานให้กับบุคลากรที่กำลังปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อีกด้วย

รายงาน : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่