การอบรมเชิงปฏิบัติการ Sensitivity Training Group กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Sensitiviry Training Group กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต” ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 30 คน โดยมีอาจารย์จากภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ เป็นวิทยาการในการอบรม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ บ้านสวนรถไฟรีสอร์ท ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่