การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการศึกษาพิเศษ

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาสถาพปัจจุบันและความต้องการในการเสิรมสร้างสมรรถนะด้านการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนานักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น สู่การเป็นครูในโรงเรียนชุมชน การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 5 กลุ่ม ่ได้แก่

  • กลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัย
  • กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา
  • กลุ่มครูผู้สอนเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
  • กลุ่มครูโรงเรียนปลายทาง
  • กลุ่มสนับสนุนทางสังคมและผู้ปกครองพิเศษ

ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 50 คน ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษารพิเศษเป็นทีมวิทยาการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ทเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รายงาน : ปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่