ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 34 คน นำโดยรองคณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาเพชรบุรี ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนประการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดพัฒนาหลักสูตร การจัดการด้านศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชีพครู ตลอดจนเรื่องการพัฒนานักศึกษาครู ซึ่งทางคณะผู้เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดี ซึ่งหวังว่าข้อมูลความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการในคณะครุศาสตร์ให้เกิดประโยชน์ด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ต่อไป

การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์ ประจำปีโดยใช้ชื่อ ” โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2565 เพื่อให้บุคลากรของคณะครุศาสตร์ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้านการพัฒนาตลอดจนการเสริมสร้างประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้อื่น เพื่อนำมาพัฒนาและผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ ให้จบออกไปประกอบอาชีพทั้งทางด้านความเป็นคนและความเป็นครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ / เรียบเรียง / ประชาสัมพันธ์ : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ติดตามข้อมูล ข่าวสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ที่

Facebook Fanpage : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Facebook Fanpage URL : https://www.facebook.com/educmru
Website : https://edu.cmru.ac.th/