คณะครุศาสตร์ รับการประเมินการประกันคุณภาพระดับคณะประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับคณะ โดยการประเมินคุณภาพในปีนี้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1) รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 3)ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4) ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล มหาวิทยาลัยราชขภัฏจันรเกษม 5) รศ.ทิวาพร ขันผนึก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผ่านทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom meeting

ภาพ /เรียบเรียง /ประชาสัมพันธ์ : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
ติดตามข้อมูล ข่าวสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ที่

Facebook Fanpage : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Facebook Fanpage URL : https://www.facebook.com/educmru
Website : https://edu.cmru.ac.th/