ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (รหัส 6501) อนุสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (รหัส 650184) ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563

ภาพ – ข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่