การสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการเรียน 2/65

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดการสัมมนากำหนดการสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2565
ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 5 ปี รหัส 61 นักศึกษาค้างชั้น และนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี รหัส 62 โดยจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม

นัุกศึกษาสามารถเข้าร่วมสัมมนาผ่านทาง youtube live ผ่านทาง url : https://youtu.be/-v79VPkXcCI โดยติดตามข่าวสารผ่านทาง Facebook Fanpage ของคณะครุศาสตร์

กำหนดการสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2565

10 ตุลาคม 2565

ผ่านระบบออนไลน์  โดยใช้โปรแกรม ‎ZOOM Cloud Meetings และ Facebook Live

ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม

——————

ภาคเช้า         นักศึกษาหลักสูตร 5 ปี รหัส 61 และนักศึกษาค้างชั้น

09.00 – 09.30 นนักศึกษาลงทะเบียน  โดย Scan QR-Code
09.30 – 09.45 น.ประธานกล่าวเปิดการสัมมนาและให้โอวาทแก่นักศึกษา โดย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ         (คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)
09.45 – 10.30 น.กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โดย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล         (อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการศึกษา)
10.30 – 11.30 น.การขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครู  นักศึกษาหลักสูตร 5 ปี รหัส 61 และนักศึกษาค้างชั้น โดย    นายสมเด็จ ภิมายกุล         (นักวิชาการศึกษา)
11.30 – 12.00 น.กระบวนการและการวัดประเมินผลฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ภาคเรียนที่ 2/2565” โดย    อาจารย์ปริญญา สำราญบำรุง         (ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์)
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย        นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี รหัส 62

13.00 – 13.30 นนักศึกษาลงทะเบียน  โดย Scan QR-Code
13.30 – 13.45 น.ประธานกล่าวเปิดการสัมมนาและให้โอวาทแก่นักศึกษา โดย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ         (คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)
13.45 – 14.15 น.ใบประกอบวิชาชีพครู  นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี รหัส 62 โดย    นายสมเด็จ ภิมายกุล         (นักวิชาการศึกษา)
14.15 – 16.00 น.– กระบวนการและการวัดประเมินผลฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ภาคเรียนที่ 2/2565 ­- การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู – กระบวนการรายวิชา ครุนิพนธ์ โดย    อาจารย์ปริญญา สำราญบำรุง         (ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์)

หมายเหตุ :      พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น.  และ 14.30 น.

                  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ประชาสัมพันธ์ /เรียบเรียง /ภาพ : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
ติดตามข้อมูล ข่าวสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ที่
Facebook Fanpage : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Facebook Fanpage URL : https://www.facebook.com/educmru
Website : https://edu.cmru.ac.th/web/