งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021- Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 10th ICADA 2021-SSIS)

หัวข้อ: “Stronger Emergence Through Disruption: Challenge and Opportunity”

วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2564

ณ การประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Website: http://www.icada2021.nida.ac.th/

Deadline submission: 31 พฤษภาคม 2564

======================

เปิดรับบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ในทุกสาขาวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ “Stronger Emergence Through Disruption: Challenge and Opportunity” ในมุมมองสังคมศาสตร์ และสหวิทยาการ โดยมีการแบ่งกลุ่มของบทความกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

1. สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. บริหารธุรกิจ

3. นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

4. พัฒนาการเศรษฐกิจ

5. การจัดการสิ่งแวดล้อม

6. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

7. ภาษาและการสื่อสาร

8. กฎหมาย

9. รัฐประศาสนศาสตร์

10. พัฒนาสังคม

11. การจัดการการท่องเที่ยว

======================

ติดต่อสอบถาม:

ติดต่อส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ หรือสอบถามเงื่อนไขการส่งบทความที่ E-mail: icada4papers@gmail.com

ติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไปที่ E-mail: nidaconference@nida.ac.th หรือ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 089-766-3131

[embeddoc url=”https://edu.cmru.ac.th/web/wp-content/uploads/2021/01/031061.pdf” download=”all” viewer=”google”]