ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ : คานงัดคุณภาพการศึกษาไทย : ทำอย่างไรให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและครูก้าวหน้าตามเกณฑ์ ว.PA

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญบุคลากรของสถานศึกษาเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการในหัวข้อ “คานงัดคุณภาพการศึกษาไทย : ทำอย่างไรให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและครูก้าวหน้าตามเกณฑ์ ว.PA”

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร
– ประธานคณะกรรมการดำเนินการวิจัยการพัฒนากระบวนการประเมินความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพครูโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน ของ ก.ค.ศ.
– ที่ปรึกษาคณะกรรมการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2564

ในวันเสาร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2564 จำนวน 2 รอบ
รอบแรก เวลา 09.00 – 11.00 น.
รอบสอง เวลา 13.00 – 15.00 น.
***** เปิดรับรอบละไม่เกิน 300 คน *****

ผ่านการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom meeting ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมได้ที่ https://qrgo.page.link/LzrET
หรือแสกน QR Code ในโบว์ชัวร์แนบท้ายนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.ดร.สายฝน แสนใจพรม
ผู้ช่วยคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โทรศัพท์ 084-6115329


ประชาสัมพันธ์ : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่