เปิดบ้านต้อนรับ 3 สถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ภาคเหนือ พร้อมทั้งบรรยาย ณ ห้องประชุมแม่ริม ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม มีผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมพิธี โอกาสเดียวกันนี้ คณะผู้บริหารได้เยี่ยมชมนิทรรศการและการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษาของแต่ละสถาบัน และรับฟังการบรรยาย สาธิตกิจกรรมจากตัวแทนนักศึกษา

ซึ่งภายหลังพิธีเปิดกิจกรรมทางคณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมกีฬามหาสนุกและกิจกรรมนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และถือเป็นการเรียนรู้ระหว่างสถาบัน โดยมีนักศึกษาในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา พร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จัดขึ้น ณ บริเวณลานยานยนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นี้ยังถือเป็นวันสำคัญด้านประเพณีและวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ ได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมขึ้นโดยจัดกิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำใบตอง และอุปกรณ์ในการทำกระทง ทั้งยังสอนการทำกระทงเพื่อให้นักศึกษาผู้สนใจ คณาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้สนใจ เข้าร่วมทำกระทงด้วยตนเอง โดยภายหลังจากทำเสร็จ ได้นำไปลอย ณ สถานที่ลานกิจกรรมของคณะครุศาสตร์

ขอบคุณภาพ : วัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
: โกวิท จอมคำ อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ /เรียบเรียง: นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
ติดตามข้อมูล ข่าวสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ที่
Facebook Fanpage : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Facebook Fanpage URL : https://www.facebook.com/educmru
Website : https://edu.cmru.ac.th/web/